Persondatapolitik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

SØBY REVISORER A/S er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Lonnie Regitze Østervig
Adresse: Landbrugsvej 4, 5260 Odense S
CVR: 19 12 57 42
Telefonnr.: 66 18 40 20
Mail: info@soebyrevisorer.dk
Website: www.soebyrevisorer.dk

BEHANDLING AF PERSONDATA
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter almindelige og fortrolige persondata, herunder:
• Navn og adresse
• CPR-nummer
• Økonomiske data
• Skatteoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker for levering af vores ydelse og opfyldelse af lovkrav herunder hvidvaskloven.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver alene personoplysninger, hvor det er nødvendigt, herunder til øvrige samarbejdspartnere, leverandører og databehandlere, som er godkendt til at bistå i forbindelse med vores almindelige drift.

Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, hvis udvekslingen er påkrævet ved lov.

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke.

Når du besøger vores hjemmeside, placeres der cookies i din internetbrowsers mappe for lagring af filer. Formålet med disse cookies er igennem statistik at kunne forbedre den besøgte hjemmeside og give vores besøgende en bedre oplevelse samt at dokumentere besøgstal på vores hjemmeside.

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder som registreret. Du har altid ret til at anmode om udøvelse af en af nedenstående rettigheder.

Muligheden for at imødekomme din anmodning kan dog i visse tilfælde være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt eller fordi en undtagelse heraf finder anvendelse.

Dine rettigheder er følgende:
• ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig,
• ret til at få dine personoplysninger berigtiget,
• ret til sletning, når visse betingelser er opfyldt,
• ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger,
• ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt,
• ret til indsigelse samt
• ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Beror vores behandling af dine personoplysninger på et samtykke kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Tilbagekaldes et samtykke vil dette dog ikke berøre den behandling af personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

Du kan søge mere information i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.